วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานการสรุปผลการออกแบบ

รายงานสรุปผลการออกแบบ ยาดม หอมหวล
โดย นาย ฐปนัท มะลิซ้อน 5511310426

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557นัดแนะเรื่องเวลาการทำสอบ ในระบบ clarolinethai.info ใช้เวลา 20 นาที และการทำข้อสอบ ปฏิบัติ 2 ชม.
นัดแนะเรื่องการตอบโพส เพื่อคอมเมนต์การเรียนการสอนของเทอมที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ใน http://arti3314.blogspot.com/
และการทำแบบสำรวจหลังสอบใน http://arti3314.blogspot.com/p/survey.html
ข้อสอบปฏิบัติการออกแบบข้าวโชติการ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา


เริ่มต้นการออกแบบตราสัญลักษณ์
เริ่มด้วยการ Skatch


การสเก็ตแบบขวดที่ต้องการจะนำมาใช้ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator


การออกแบบตราสัญลักษณ์คำว่า Hom ''หอม'' ให้มีความรู้สึกถึงความหอม Hual "หวล" นี้มาจากการได้สูดดมแล้วรู้สึกหลงไหลจนไม่มีคำบรรยาย และนำกราฟฟิกที่ได้มารวมใส่ลงเป็นโลโก้ของยาดม HomHual "หอมหวล"
ตัวอย่างการตัดทอนมาจากรูปภาพสมุนไพร โป๊ยกั้ก
การออกแบบภาพจมูก เพื่อเป็นองประกอบในการใช้จมูกสูดดม
การออกแบบฉลากเพื่อนำไปใช้กับบรรจุภัณฑ์รูปฉลากที่เสร็จสมบูรณ์ แบบที่1

 
รูปฉลากที่เสร็จสมบูรณ์ แบบที่2


เริ่มการออกแบบจากโปรแกรม GoogleSkatchup
การออกแบบขวดบรรจุทั้ง 2 แบบ


มุมบน ฝาขวดของบรรจุภัณฑ์ใส่ฉลากลงไปที่ขวดบรรจุเพื่อการทดสอบก่อนจะนำไปใส่จริง
ขนาดของขวดบรรจุภัณฑ์สืบค้นข้อมูล

ยาดมสมุนไพร เณอเอมรูปแบบเสนอตราโลโก้ฟอนต์แบบชัดเจนคำว่า เณอเอม ไม่มีลวดลายบนฉลาก เน้นโทนสีเขียวอ่อน
ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วใส ขนาดเล็ก
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557สอนการทำ Proposal การขอรับทุนงานวิจัย

สอนเรื่องการแยกแยะประเภทของงานวิจัยที่จะทำ ประเภทที่ทำคือ งานวิจัยและพัฒนา
สอนหลักการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย Reserch Title Guide
VPAT
V = Variables ตัวแปรที่ศึกษา
P = Population ประชากรที่ศึกษา
A = Area พื้นที่/ขอบเขต
T = Time ช่วงเวลาที่ทำการวิจัย


สอนเรื่องการทำบทที่ 1 ความสัมพันธ์และความเป็นมาของงานวิจัย
หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ


แนวการเขียนวัตถุประสงค์
R&D Invention
1.เพื่อออกแบบ/สร้าง/พัฒนา...................................(ตัวแปรที่ศึกษา)
2.เพื่อทดสอบ....................................ประสิทธิภาพ/ความคิดเห็น/ของ.....................


ให้ทำการออกแบบ Pattern Swatches 4 แบบ ส่งเสริมเชิงท่องเที่ยวชัยนาท
ส่งที่เมล Prachid2010@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แปลสรุปข่าว

Dillii * Packaging  

    by Rubro Del Rubro

Dillii is the new cookies brand with a high fun and flavour content, that will cheer up your break times, "Dillirious & Dillicious" is the motto well present in the flavour and image of the brand with no imagination limits, the packaging works like a gift wrap, where the simple open unlocks all the craziness in Dillii.

Dillii เป็นแบรนด์คุกกี้ใหม่ที่มีความสนุกสนานสูงและรสชาติเนื้อหาที่จะเชียร์ขึ้นเวลาพักของคุณ "Dillirious & Dillicious" เป็นคำขวัญที่ดีอยู่ในรสชาติและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีไม่ จำกัด จินตนาการบรรจุภัณฑ์การทำงานเช่นห่อของขวัญที่เปิดง่ายปลดล็อคทุกความบ้าคลั่งใน DilliiTwo different flavours, spicy chocolate and mint chocolate.
สองรสชาติที่แตกต่างกัน, ช็อคโกแลตรสเผ็ดและช็อคโกแลตมิ้นต์

When open, the illustrations show a second side and the brand slogan "Dillirious & Dilicious", two redefined adjectives that only Dillii has.


เมื่อเปิดภาพแสดงให้เห็นด้านที่สองและแบรนด์สโลแกน "Dillirious & Dilicious" สองนิยามใหม่ของคำคุณศัพท์ที่เฉพาะ Dillii มีอ้างอิงข้อมูลมาจาก http://www.packagingserved.com/gallery/Dillii-Packaging/18886279

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"ความหมายของ กราฟฟิก การออกแบบกราฟฟิก และการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์"

กราฟฟิก
                 มีคนที่ให้ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า "กราฟฟิก" ไว้มากมายหลายแบบด้วยกัน แต่หลักๆก็มีดังนี้

- กราฟฟิกเป็นศิลปะแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบๆ ไดอะแกรม ฯลฯ
- กราฟฟิกเป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น
- วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของจิตรกร การออกแบบโฆษณาของช่างออกแบบ
- กราฟฟิกเป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

อ้างอิงจาก http://iamthaigraphic.blogspot.com/2012/07/graphic-2-1.html

สรุปได้ว่า ความหมายของกราฟฟิกแสดงออกถึงความคิดอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น ภาพถ่าย ภาพเขียน ฯลฯ เพื่อให้สื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตามผู้รับสารต้องการ

การออกแบบกราฟฟิก
        การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสารวารสาร แผ่นป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและ หลักการทางการออกแบบร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบสื่อเพื่อให้เกิดศักยภาพ สูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นักออกแบบกราฟิกจะต้องค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขบคิดแนวทางและวาง รูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทำให้สื่อนั้นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้เกิดการรับรู้ยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อการตอบสนองสื่อที่มองเห็น (Visual Message)


ความหมายของการออกแบบกราฟิก (Definition of Graphic Design)

               ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “กราฟิก” ไว้อยู่หลายความหมายด้วยกัน ในสมัยโบราณหมายความถึง ภาพลายเส้นหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบ หรืออาจกล่าวอีกนักหนึ่งว่างานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาวเท่านั้น เช่น งานออกแบบบ้านของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตัวภาพและรายละเอียดบนแปลนบ้านเรียกว่าเป็นงานกราฟิกการเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพโฆษณาของนักออกแบบ การออกแบบฉลาก หรือลวดลายหรือภาพประกอบ หรือตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลากสินค้า บนตัวสินค้าหรือบนภาชนะบรรจุสินค้า ฯลฯ เหล่านี้จัดว่าเป็นงานกราฟิกทั้งสิ้น

                 คำว่าการออกแบบ (Design) ก็มีความหมายเป็นหลายนัยเช่นกัน จากรายศัพท์ลาตินคำว่า Design ซึ่งมาจาก Designare หมายถึงกำหนดออกมา กะหรือขีดหมายไว้ เป้าหมายที่จะแสดงออกซึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ในอำนาจความคิด (Conscious) อันอาจเป็นโครงการ รูปแบบหรือแผนผังที่ศิลปินกำหนดขึ้นด้วยการจัดท่าทางถ้อยคำ เส้น สี รูปแบบ โครงสร้างและวัสดุต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางความงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetic Principle) ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ขึ้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุด ไปจนสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเต็มที่

อ้างอิงจาก http://www.l3nr.org/posts/92622

สรุปได้ว่า ความหมายของการออกแบบกราฟฟิกทำให้สื่อนั้นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อการตอบสนองสื่อที่มองเห็น รูปแบบหรือแผนผังที่ศิลปินกำหนดขึ้นด้วยการจัดท่าทางถ้อยคำ เส้น สี รูปแบบ โครงสร้างและวัสดุต่างๆ


กราฟิก
       หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ
กราฟิกประกอบด้วย

1. ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน (คล้ายๆ กับการปักผ้าครอสติก) ทำให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บข้อมูลจำนวนมาก เมื่อจะนำมาใช้ จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ฟอร์แมตของภาพบิตแมพ ที่รู้จักกันดี ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF
2. ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบ Vector ที่หลายๆ ท่านคุ้นเคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่งเป็น clipart ของ Microsoft Office นั่นเอง นอกจากนี้คุณจะสามารถพบภาพฟอร์แมตนี้ได้กับภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Macromedia Freehand
3. คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
4. HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ เช่น คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไว้เหนือตำแหน่งที่ระบุ 
(Over)อ้างอิง หนังสือ กราฟฟิก กับ นิตยสาร ผู้เขียน วรสิทธิ์ มุทเมธา ศษ.บ. พ.ศ. 2544

สรุป กราฟฟิกสามารถทำและแสดงออกทางศิลปะมาได้หลายอย่างหลายแนวทางหลายความคิดของงานการออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟฟิก
บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับต้องได้ ทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้อย่างดีเยี่ยม ณ จุดขาย รูปทรงของบรรจุภัณฑ์เปรียบได้กับตัวโครงร่างกายของมนุษย์ สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนผิวหนังของมนุษย์ คำบรรยายบนบรรจุภัณฑ์เปรียบได้กับปากที่กล่าวแจ้งแถลงสรรพคุณ การออกแบบอาจจะเขียนเป็นสมการอย่างง่าย ๆ ได้ดังนี้ การออกแบบ = คำบรรยาย + สัญลักษณ์ + ภาพพจน์ เนื่องจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งอาจแสดงออกได้ด้วย จุด เส้น สี รูปวาด และรูปถ่าย ผสมผสานกันออกมาเป็นพาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ด้วยหลักการง่าย ๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายว่า

S = Simple              เข้าใจง่ายสบายตา
A = Aesthetic          มีความสวยงาม ชวนมอง
F = Function           ใช้งานได้ง่าย สะดวก
E = Economic         ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

อ้างอิง http://www.mew6.com/composer/package/package_9.php

สรุป การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาด ทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาที่แสดงออกได้ด้วยจุด เส้น สีรูปวาด รูปถ่าย ให้ทันสมัยและมีความน่าสนใจมากขึ้น